Jesteś tutaj: Strona główna > Projekt edukacyjny > Regulamin realizowanych projektów edukacyjnych

Regulamin realizowanych projektów edukacyjnych

 Regulamin realizowania projektów edukacyjnych
 w Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu
§ 1
1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.
2. Uczeń bierze udział w realizacji jednego projektu.
§ 2.
Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu w szczególnych wypadkach. Program wychowawczy może być realizowany przez cały rok szkolny.
§ 3.
Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.
§ 4.
1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
2. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie do 15 września.
§ 5.
1. W terminie do 15 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
2. Tematy projektów udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i bibliotece.
§ 6.
1. W terminie do 30 września opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.
2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 14 października składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe. W tym samym terminie nauczyciele - opiekunowie projektów składają pełną dokumentację dyrektorowi szkoły. W przypadku projektu wychowawczego ilość zespołu może być równa ilości uczniów w klasie.
3. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna przez kilka zespołów uczniowskich.
4. W przypadku gdy uczeń:
a)    nie zdecyduje o wyborze tematu,
b)    nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
c)    nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. choroby),
dyrektor szkoły włącza go do określonego projektu uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
§ 7.
Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:
a) czas realizacji projektu,
b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,
d) kryteria oceny projektu,
e) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.
§ 8.
1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.
2. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani do pracy z opiekunem, do pomocy uczniom
 
§ 9.
1. Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum.
2. Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom.
3. Gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.
§10.
1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
a) sprawozdania z projektu  (np. karta realizacji projektu);
b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;
c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;
d) pracę zespołową i indywidualną ucznia;
e) samoocenę uczniów.
3. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.
4. Ocena ustalana jest odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
5. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny, o której mowa w p.4.
§ 11.
Niezależnie od oceny, o której mowa w § 10 opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:
a) osiągniętych celach;
b) mocnych i słabych stronach;
c) wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.
§12.
Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.
§13.
1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
2. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.