Jesteś tutaj: Strona główna > O szkole > WARUNKI REKRUTACJI DO NASZEGO GIMNAZJUM > Ogólne zasady rekrutacji do naszego gimnazjum

Ogólne zasady rekrutacji do naszego gimnazjum

Zasady rekrutacji obowiązujące
na rok szkolny 2016/2017

 
PODSTAWA PRAWNA
   Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r. poz.1942)Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4. z dnia 29 stycznia  2016 r.  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr I szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/17Zarządzenia Wójta Gminy Jaworze nr 18/2016 z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz wzoru zgłoszenia do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez gminę Jaworze. Uchwały Rady Gminy Jaworze 4 nr XV/127/2016 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę jaworze oraz liczbę punktów przyznaną poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 
Wyciąg ze Statutu Gimnazjum nr 1 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu
Rozdział 8 § 25
 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej,
     podlegający obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia,
     mieszkający w obwodzie szkoły.
    1a. Uczniów zamieszkałych w obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia
          rodziców/prawnych opiekunów.
    1b. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo
           ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu na podstawie wniosku
     rodziców/prawnych opiekunów, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwolą,
     po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez powołaną komisję rekrutacyjną.