Jesteś tutaj: Strona główna > O szkole > WARUNKI REKRUTACJI DO NASZEGO GIMNAZJUM > Zasady rekrutacji do naszego gimnazjum

Zasady rekrutacji do naszego gimnazjum

Zasady rekrutacji obowiązujące
na rok szkolny 2015/2016

opracowane na podstawie
 Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z 2014r. poz.7)
    Rozporządzenia MEN z dnia 20 lutego 2004r w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DZ. U. Nr 26 poz. 232 z 2005r. z późn. zmianami)
    Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności ( DZ. U. Nr 58 poz. 504 z 2005 r. z późn. zmianami).
Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
    Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim
 
Wyciąg ze Statutu Gimnazjum nr 1 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu
Rozdział 8 § 25
 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej, podlegający
    obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia, mieszkający w obwodzie szkoły.
   1a. Uczniów zamieszkałych w obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców/
      prawnych opiekunów.
   1b. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia
      szkoły podstawowej.
 2.Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu na podstawie wniosku rodziców/
   prawnych opiekunów, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwolą, po przeprowadzeniu
   postępowania rekrutacyjnego przez powołaną komisję rekrutacyjną.
   1) W przypadku wolnych miejsc do gimnazjum przyjmowani są uczniowie spoza obwodu szkoły:
       a)W pierwszej kolejności laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
        lub ponadwojewódzkim niezależnie od kryteriów określonych w § 25 ust.2 litera b)
       b)Którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali najwyższą ilość punktów za:
       - sprawdzian po szkole podstawowej,
       - średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (średnia = ilość punktów),
       - ocenę zachowania (naganna, nieodpowiednia, poprawna = 0pkt., dobra  = 2pkt.,
         bardzo dobra = 3pkt., wzorowa =  4pkt.),
      - uczęszczanie do gimnazjum rodzeństwa (0 – 1pkt.).
    2)Terminy postępowania rekrutacyjnego:
       a)Rodzic/prawny opiekun kandydata zamieszkałego poza obwodem składa wnioski wraz
          z dokumentacją w terminie od 14 kwietnia do 21 maja 2015 r.
       b)do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15:00 dostarczanie kopii świadectwa ukończenia szkoły
           podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,
       c)2 lipca 2015 r. godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
          zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
       d)6 lipca 2015 r. godz. 15:00 potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez
          dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia,
       e)7 lipca 2015 r. godz. 15:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
          i nieprzyjętych do gimnazjum.
 3. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-
    pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
Termin składania wniosków i zgłoszeń w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu
od 14 kwietnia do 21 maja 2015 roku
 w sekretariacie szkoły od 7.30 do 15.00